Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:alat

АлАТ (GPT; ALT)

LOINC 1742-6
Кратко наименованиеАлАт
Пълно наименование на тестаАктивност на АлАТ (Аланин-Амино-Трансфераза) в серум или плазма
Мерни единици U/L
Методика UV (IFCC)
Други имена АлАТ, ALT, Alanine Aminotransferase, ГПТ, Глутамат-Пируват-Трансаминаза, GPT
Материал Серум или плазма
Условия за изследване Сутрин на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности
Възраст Общи Мъже Жени
0 - 1 год.< 50,00
1 год. - 13 години < 30,00
13 год. - 19 год. < 33,00
19 год. - ∞ < 41,00 <41,00<33,00

Информация за пациенти

Същност на изследването

Аланинаминотрансфераза /ALT/ или АлАТ е вътреклетъчен цитоплазмен ензим. Той е широко разпространен в различни тъкани на човешкия организъм, като в най-голямо количество се намира в черния дроб и бъбреците. ALT катализира прехвърлянето на амино групи от аланин /образувайки пируват/ към 2-оксоглутарат /образувайки глутамат/. Той е ключов евзим в глюконеогенезата. Присъствието му в плазмата е резултат от нормално или патологично функциониране на тъканите. Не е установена някаква функция на ALT в кръвта.

Защо и кога се изследва?

ALT се изследва за откриване на чернодробни заболявания. Той може да се изследва при предположение за чернодробно увреждане, както и при пациенти с риск от развитие на чернодробно заболяване. Последната категория включва индивиди с: алкохолизъм, анамнеза за вероятност от контакт с хепатитни вируси, затлъстяване или диабет, прием на потенциални хепатотоксични медикаменти, фамилна обремеменост с чернодробна болест. ALT е най-добрият показател за състоянието на чернодробната тъкан.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Референтните интервали /деца и възрастни/ ≤ 33 UL за жени ; ≤ 41 U/L за мъже. Интраиндивидуални вариации -16%. Интериндивидуални вариации – 24%. Вариации на метода – 12.5%. Причини за вариации – серумната активност на ензима зависи от клетъчната обмяна и не е обект на никаква форма на обратен контрол. При увреждане на чернодробната тъкан преминава в кръвта. Времето на „очистването му“ от серума, измерено като полуживот е 47 часа - близо три пъти по- продължително от това на аспартатаминотрансферазата (AST) - 17 часа.

Често задавани въпроси

При измерването на двата ензима AST и ALT се получава малко повече информация за нарушение на чернодробната функция – при чернодробна стеатоза напр. отношението на активностите AST/ALT >2 предполага алкохолна причина; при отношение ≤ 1 се предполага друга причина, напр. извънчернодробни увреждания. В практиката ALT най-често се измерва като панел от тестове в „биохимичен профил“ при патологични състояния или профилактични прегледи.

  • Увеличена активност се наблюдава : чернодробно-жлъчни заболявания, много силно при дистофия и некроза на хепатоцитите – като вирусни хепатити, токсични чернодробни увреждания /напр. прием на алкохол или медикаменти – контрацептивни, транквилизатори, антидепресанти, барбитурати и намаляващи нивото на липидите/.
  • Намалява инцидентно, без значими причини.
  • Други причини за отклонения: Умерено повишение на ALT се наблюдава при остра бъбречна недостатъчност, при миокарден инфаркт или заболавания на скелетната мускулатура, но значитерно по-малко от повишението на AST. Активност на ALT, която надвишава 15 пъти горната граница на референтните стойности се приема като израз на остра чернодробна некроза.

Информация за лекари

Информация за партньори

biochemistry/alat.txt · Последна промяна: 2019/05/03 15:47 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki