Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:asat

АсАТ (AST; GOT)

LOINC 1920-8
Кратко наименованиеАсАТ
Пълно наименование на тестаАктивност на АсАТ (Аспартат-Амино-Трансфераза) в серум или плазма
Мерни единици U/L
Методика UV (IFCC)
Други имена AST, Aspartate Aminotransferase, GOT, ГОТ, Глутамат-Оксалацетат-Трансаминаза
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности Мъже до 40; Жени до 32
Референтни стойности
Възраст Общи Мъже Жени
0 - 1 год. < 60,00
1 год. - 7 год. < 44,00
7 год. - 18 год. < 40,00
18 год. - ∞ < 40.00 <40.00<32.00

Информация за пациенти

Същност на изследването

Изследва се активноста на Аспартатаминотрансферазата /AST/ или АсАТ в серум.Това е вътреклетъчен ензим, който е локализиран в цитоплазмата и митохондриите. Той е широко разпространен в различни тъкани на човешкия организъм, като в най-голямо количество се намира в сърдечния мускул, черния дроб, скелетната мускулатура и бъбреци, панкреас, мозък, бели дробове, левкоцити и еритроцити.

  • Фунция на изследвания показател

AST катализира прехвърлянето на амино групи от аспартат /образувайки оксалацетат/ към 2-оксоглутарат /образувайки глутамат/. Той е ключов евзим в глюконеогенезата. Присъствието му в плазмата е резултат от нормално или патологично функциониране на тъканите. Не е установена някаква функция на AST в кръвта.

Защо и кога се изследва?

AST се изследва за откриване на тъканни нарушения – напр. неговата активност в плазмата се повишава от увреждане на сърдечния мускул / типично при исхемия/, при увреждане на скелетната мускулатура / напр. при рандомиолиза/и при възпаление или некроза на черния дроб /вирусни хепатити, токсични увреждания, неопластични процеси/. Прието е изследването на AST да бъде като индекс за чернодробно нарушение, но той е по-малко специфичен в тези случаи от аланинаминтрансферазата /ALT/.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв, от която се отделя серум. AST може да се изследва и в хепаринизирана плазма.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

  • Референтните интервали /деца и възрастни/ ≤ 32 UL за жени ; ≤ 40 U/L за мъже.
  • Интраиндивидуални вариации -16%.
  • Интериндивидуални вариации – 24%.
  • Вариации на метода – 12.5%.
  • Причини за вариации – серумната активност на ензима зависи от клетъчната обмяна и не е обект на никаква форма на обратен контрол.

При измерването на двата ензима AST и ALT се получава малко повече информация за нарушение на чернодробната функция – при чернодробна стеатоза напр. отношението на активностите AST/ALT >2 предполага алкохолна причина; при отношение ≤ 1 се предполага друга причина, напр. извънчернодробни увреждания. В практиката AST най-често се измерва като панел от тестове в „биохимичен профил“ при патологични състояния или профилактични прегледи. Увеличена активност се наблюдава : много силно при дистрофия и некроза на хепатоцитите; умерено при ОМИ; при тежко заболяване на скелетните мускули; масивна хемолиза; инфаркт на бъбрека. Намалява инцидентно, без значими причини,/изключение - при дефицит на вит. В6/.

  • Други причини за отклонения: Нараства при: остър панкреатит, левкемии, хемолитични анемии, прием на лекарства, увреждащи черния дроб или скелетната мускулатура.
  • Коментар: Увеличение под 5 пъти е характерно за хроничен хепатит, 10-40 пъти се наблюдава при остри хепатити, над 40 пъти при токсични хепатити.

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

biochemistry/asat.txt · Последна промяна: 2019/05/03 15:49 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki