Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


biochemistry:glikiran_hemoblobin

Гликиран хемоглобин (Hb A1C)

LOINC 4548-4
Кратко наименование Hb A1c
Пълно наименование на теста Гликиран хемоглобин
Мерни единици % (NGSP)
Методика TINIA (Turbidimetric inhibition immunoassay for hemolyzed whole blood) или HPLC
Други имена Haemoglobin A1c; Glycated haemoglobin
Материал Пълна венозна или капилярна кръв, взета в епруветка с антикоагулант K2 EDTA
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно
Референтни стойности до 6.0; 6.0 - 6.5 повишен риск за диабет;

Информация за пациенти

При нормално протичащите биохимични процеси в организма известни количества от глюкозата в кръвта се свързват с хемоглобина (протеин, който пренася кислорода в червените кръвни клетки). Тази комбинация от глюкоза и хемоглобин се нарича хемоглобин А1с (НЬА1с, гликиран хемоглобин). Количеството на HbA1c, което се образува е пряко свързано със средната концентрация на глюкоза в кръвта. Червените кръвни клетки живеят в продължение на 2-3 месеца, по тази причина нивото на HbA1c в кръвта, отразява средното ниво на глюкоза в кръвта през последните 120 дни. При здрави хора, когато стойностите на глюкозата варират в нормалния диапазон и стойностите на HbA1c са в референтната област. Когато обаче нивата на глюкозата в кръвта са високи, както е в случаите на недобре компенсиран захарен диабет, това води и до по-високи нива на HbA1c.

Същност на изследването

Гликираният хемоглобин е златен стандарт за оценка на гликемичния контрол при хора със захарен диабет. Тестът за HbA1c показва колко добре Вашият диабет е бил компенсиран през последните 120 дни. Въпреки че може да има някои много високи или много ниски стойности на кръвната захар, HbA1c ще Ви даде представа за средния размер на глюкозата в кръвта през този период от време. Резултатът може да помогне на Вас и Вашия лекар да разберете дали мерките, които прилагате за контрол на диабета са достатъчни.

В миналото този тест е използван само за оценка на гликемичния контрол при пациенти, с вече диагностициран захарен диабет, но от началото на 2011 г. Световната здравна организация (СЗО) добавя НЬА1с към утвърдените критерии за диагностика на захарен диабет тип 2.

Защо и кога се изследва?

За мониторинг на пациенти със захарен диабет и вземане правилни решения за лечение. Под контрол на кръвната захар при захарен диабет се разбира контрол на т.нар. гликемична тиада:

  • кръвна захар на гладно;
  • кръвна захар след прием на храна (постпрандиална кръвна захар);
  • гликиран хемоглобин (HbA1c); HbA1c е изследването, което е доказано, че в най-голяма степен корелира с развитието и прогресията на диабетната ретинопатия, нефропатия и невропатия. Показателят се изследва 4 пъти годишно, респ. през 2-4 месеца (при захарен диабет тип 1, при промяна в лечението или при недостигната желана гликемия) и най-малко 2 пъти годишно, респ. на 3-6 месеца (при захарен диабет тип 2 и при достигната желана гликемия).

Трябва да се отбележи, че контролът на захарния диабет не е само контрол на кръвната захар. Понастоящем се приема, че подходът към това заболяване трябва да е комплексен и трябва де се контролират всички съпътстващи заболяването рискови фактори - артериално налягане, липиден профил, бъбречна функция, телесно тегло, тютюнопушене.

Показателят може да се използва за диагностициране на диабет тип 2, при условие, че изследването е проведено с лабораторен метод, който е сертифициран от Националната програма за стандартизиране на гликиран хемоглобин (National Glycohemoglobin Standardization Program - NGSP) и стандартизиран съобразно метода на проучването DCCT (Diabetes Control and Complications Trail). Нива на HbA1c>6.5% са диагностични за захарен диабет тип2 като трябва задължитилно да бъдат потвърдени с повторно изследване, с изключение на случаите, когато са налице явни симптоми на хипергликемия.

Условия за вземане на материал, подготовка и манипулация

Взема се пълна венозна или капилярна кръв в епруветка с антикоагулант K2 EDTA, сутрин на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Международната диабетна федерация препоръчва ниво на HbA1c<6.5% като критерий за добър гликемичен контрол. Европейската асоциация за изучаване на диабета и Американската диабетна асоциация препоръчват снижаване на HbA1c<7.0% при болшинството от от пациентите с цел намаляване на риска от микросъдови усложнения. По-ниско прицелно ниво на HbA1c (6.0-6.5%) се препоръчва при определени пациенти - с малка давност на заболяването, с голяма очаквана продължителност на живота, без значимо сърдечно-съдово заболяване, и ако това ниво може да бъде достигнато без значим риск от хипогликемии или други странични ефекти от терапията. По-високи прицелни стойности на HbA1c (7.5-8.0) са подходящи при пациенти с анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана малка продължителнист на живота, напреднали усложнения, множество съпътстващи заболявания, и пациенти, при които е трудно да се постигнат прицелните стойности, въпреки приложеното ефективно лечение и стриктно спазван режим.

Ако имате диабет и Вашият HbA1c е под целта от 6.5% (7.0%) това означава, че диабета Ви е добре контролиран. Ако Вашият HbA1c се повиши над 6.5% (7.0%), то Вие сте изложени на повишен риск от развитие на дългосрочни усложнения като очно заболяване, бъбречно заболяване или увреждане на нервите. В тези случаи следва да се обърнете към лекуващия Ви лекар и да се посъветвате с него за мерките, които могат да се приложат за постигане на по-добра компенсация.

Прицелни стойности за HbA1c по време на бременност: жените с диабет трябва да поддържат нивата на HbA1c по възможност най-близо до или <7.0%, преди да пристъпят към забременяване. По време на бременността целта е HbA1c <6.0%, ако може да се постигне без значителни хипогликемии.

Прицелни стойности на HbA1c за деца и юноши с диабет тип 1: HbA1c <7.5%, като целите се индивидуализират след оценка на риска и ползите, включително и хипогликемичния риск.

Често задавани въпроси

Има ли заболявания, които могат да повлияят получените стойности на HbA1c?

Ако имате абнормен тип хемоглобин, например, ако страдате от сърповидно-клетъчна анемия, точните резултати ще зависят от метода, използван за измерване на HbA1c. Ако имате хемолиза (страдате от хемолитична анемия) или тежки кръвоизливи, Вашите резултати могат да бъдат фалшиво ниски. Ако сте с железен дефицит, това може да повиши вашият HbA1c резултат.

Абсолютно ли е задължително вземането на кръв за HbA1c да става сутрин, на гладно?

Кръв може да се вземе по всяко време на деня, но е препоръчително да бъде сутрин на гладно.

Достатъчно ли е да контролирам диабета си само с HbA1c?

Не. За оценка компенсацията е необходимо изследване на кръвна захар на гладно, както и два часа след хранене, плюс HbA1c. Както и проследяване на кръвното налягане, липидния профил, бъбречната функция.

Информация за лекари

Информация за партьори

biochemistry/glikiran_hemoblobin.txt · Последна промяна: 2018/03/13 09:02 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki