Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


cancer:calcitonin

Калцитонин (Calcitonin)

LOINC
Кратко наименованиеКалцитонин
Пълно наименование на тестаКонцентрация на калцитонин в серум
Мерни единици pg/mL
Методика CLIA
Други имена Calcitonin
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност нестабилен! 2-8º C, до 19 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно
Референтни стойности Мъже: < 10 ; Жени: < 5

Информация за пациенти

Същност на изследването

Калцитонинът е хормон, който се секретира основно от клетки разположени между фоликулите на щитовидната жлеза (парафоликуларни клетки, С-клетки). В малки количества се синтезира и от невроендокринни клетки в различни тъкани: чревен тракт, бял дроб и др. Калцитонинът участва в метаболизма на калция и фосфора. По-високи са стойностите на калцитонина в детска възраст, при бременнни жени и при мъже. Метаболизира се от бъбреците и черния дроб.

Защо и кога се изследва?

Серумният калцитонин се изследва като туморен маркер за наличие на медуларен карцином на щитовидната жлеза. Изследването на калцитонин се използва за:

 • Проследяване ефекта от провежданата терапия (първото постоперативно проследяване не трябва да се извършва по-рано от 2 седмици след операцията);
 • Ранно разкриване на рецидив или метастази;
 • За скрининг на медуларен карцином при родственици на пациенти с множествена ендокринна неоплазия II;

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се венозна кръв, от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материалът трябва да бъде взет сутрин, на гладно. Маркерът е нестабилен и по тази причина кръв се взема само в манипулационната на Бизнес Център Сердика.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Повишени стойности на калцитонина могат да се наблюдават при медуларен карцином на щитовидната жлеза.

Други патологични състояния, при които може да име повишение на маркера са:

 • Невроендокринни тумори като дребноклетъчен рак на белия дроб и др.;
 • Автоимунни тиреоидни заболявания (тиреоидит на Хашимото и Базедова болест);
 • ХБН;
 • Хиперкалциемия;
 • Хипергастринемия;
 • Остри възпалителни белодробни заболявания и сепсис;

Често задавани въпроси

Информация за лекари

1.Същност: Калцитонинът е пептиден хормон, който се секретира основно от парафоликуларните клетки (С-клетките) на щитовидната жлеза. В малки количества се синтезира и от невроендокринни клетки в различни тъкани: чревен тракт, бял дроб и др. Калцитонинът участва в метаболизма на калция и фосфора като:

 • намалява плазменото калциево ниво и има противоположно действие на паратхормона;
 • главното му действие е върху костите – има антирезорбтивен ефект;
 • намалява броя и активността на остеокластите, върху които са разположени рецепторите на хормона;
 • инхибира тубулната реабсорбция на калций и фосфор;
 • намалява стомашната и панкреасна секреция;
 • увеличава екскрецията на калий, циркулиращ във високи концентрации.

Нивата на хормона в кръвта се регулират от нивата на йонизирания калций. Високите нива на калция в кръвта стимулират секрецията на калцитонин и обратно понижените калциеви нива инхибират секрецията му. По-високи са стойностите на калцитонина в детска възраст, при бременнни жени и при мъже. Метаболизира се от бъбреците и черния дроб.

2.Метод на изследване: Хемилуминисцентен имунен анализ.

3.Информационно съдържание и клинично значение: Серумният калцитонин е най-специфичният и чувствителен маркер за наличие на медуларен карцином на щитовидната жлеза. Медуларният карцином на щитовидната жлеза е тумор, произхождащ от калцитонин продуциращите С-клетки на жлезата. Среща се като:

 • Спорадичен медуларен карцином в 85% от случаите.
 • Фамилен медуларен карцином в 15% от случаите, като част от множествената ендокринна неоплазия (MEN):

MEN IIa = синдром на Sipple: С-клетъчен карцином + феохромоцитом + първичен хиперпаратиреоидизъм. MEN IIb = синдром на Gorlin: С-клетъчен карцином + феохромоцитом + ганглионевроматоза (напр. на езика) + марфаноиден хабитус.

Изследването на калцитонин се използва за:

 • Проследяване ефекта от провежданата терапия (първото постоперативно проследяване не трябва да се извършва по-рано от 2 седмици след операцията);
 • Ранно разкриване на рецидив или метастази;
 • За скрининг на медуларен карцином при родственици на пациенти с MEN II;
 • Подкрепа на диагнозата. В повечето случаи на медуларен тиреоиден карцином стойностите на калцитонина са завишени. Стойността на маркера е зависима и пропорционална на обема на туморната маса. В случаи с малка туморна маса (нормални базални стойности) и суспектни клинични данни, е уместно провеждането на стимулационен тест с пентагастрин, при който се наблюдава значимо повишение на калцитонина.

Повишени стойности на калцитонина могат да се наблюдават и при други патологични състояния:

 • Невроендокринни тумори като дребноклетъчен рак на белия дроб и др.;
 • Автоимунни тиреоидни заболявания (тиреоидит на Хашимото и Базедова болест);
 • ХБН;
 • Хиперкалциемия;
 • Хипергастринемия;
 • Остри възпалителни белодробни заболявания и сепсис;

Информация за партьори

Калцитонинът е нестабилен, което изисква по-специален режим на съхранение на серума – до 2 часа на стайна температура, до 19 часа от 2 до 8 С°, в противен случай следва да се съхранява и транспортира замразен (-20 С°).

Вписани сте като: Милена Божилова (milena)

cancer/calcitonin.txt · Последна промяна: 2015/11/09 14:17 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki