Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


cancer:pivka

Туморен маркер PIVKA II

LOINC 34444-0
Кратко наименованиемаркер PIVKA II
Пълно наименование на тестадез-гама-карбокси протромбин, DCP
Мерни единици mg/L
Методика ECLIA
Други имена PIVKA II
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Преди обяд до 12ч. Препоръчително е първото изследване да се извършва преди започване на терапия,
При проследяване - изследването да е минимум 15 дни след оперативна интервенция, химиотерапия или лъчетерапия.
Референтни стойности за мъже: < 28,6 ng/mL; за жени: < 27,8 ng/mL;

Информация за пациенти

Същност на изследването

PIVKA-II е специфичен туморен маркер за рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином НСС). Той е известен като протеин, индуциран от отсъствие на витамин К (антагонист II) и е нефункционална форма на протромбина (дез-гама-карбокси протромбин, DCP).

Защо и кога се изследва?

Изследва се при:

  • Пациенти с цироза и ултразвукови данни за чернодробни възли. Заедно с AFP (Алфа-фетопротеин) се повишава диагностичната ефективност за откриване на ранен HCC според Saitta C et al.
  • При мониториране на терапия, определяне на стадии и наличие на метастази при наличие на хепатоцелуларният карцином.

В световен мащаб хепатоцелуларният карцином (HCC) е втората по честота причина за смърт от онкологично заболяване сред мъжете и шеста при жените. Въпреки възможностите за лечение 5-годишната преживяемост при пациентите с НСС е по-малка от 15%. Това се дължи на диагностиката в напреднал стадий, когато пациентите не са подходящи за лечение: както за радикална (резекция, трансплантация), така и за палиативна терапия. По тази причина световните научни дружества препоръчват скрининг на високорисковите пациенти и коремна ехография два пъти в годината. Най-често използван и смятан за златен стандарт туморен маркер за НСС е алфа-фетопротеинът (AFP). Поради недостатъчна чувствителност (при 30% от пациентите с НСС е в референтни граници) и специфичност на AFP (повишава се при цироза, хроничен хепатит, бременност и герминативно-клетъчни тумори), се търсят и други биомаркери в помощ на скрининг, диагностика и проследяване на пациентите. Такива обещаващи нови биомаркери са PIVKA-II и AFP-L3%.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Повишението на PIVKA-II може да предшества с повече от 1 година ехографската находка и при високорискови пациенти е индикатор за развитие на HCC до 2 години. РIVKA-II показва по-голямо нарастване спрямо нивата на AFP при малигнени образувания в сравнение с доброкачествени чернодробни заболявания (хроничен хепатит и цироза). Нивата на PIVKA-II корелират с размера на тумора: повишeн е в 96%, 93% и 74% при пациенти с размери на тумора > 5cm, 3–5cm и < 3cm. Етиологията на хепатоцелуларния карцином повлиява нивата на PIVKA II като най-високи стойности се откриват при НСС, причинен от хронични вирусни хепатити В и С. По-високите нива на PIVKA-II при пациенти с HCC се свързват с по-значима микросъдова инвазия и по-висока експресия на протеин Ki67, индикирайки по-голямата агресивност и пролиферация на тумора. Повишеният серумен DCP е в корелация и с наличието на интрахепатални метастази, които влияят на прогнозата при тези пациенти. Нормалната DCP стойност не изключва HCC при пациенти с тумори под 2 cm в диаметър, след хирургична резекция или хемоемболизация с цисплатина. При интерпретация на резултатите от PIVKA-II трябва да се имат предвид следните повлияващи фактори:

  • Приемът на Вит.К, съдържащи препарати понижава стойностите на показателя;
  • Дефицитът на Вит.К (алиментарен, малабсорбционен – обструктивна жълтеница, интрахепатална холестаза, широкоспектърните антибиотици и т.н.) повишават стойностите на показателя;
  • Приемът на орални антикоагуланти антагонисти на вит.К (синтром, синкумар, варфарин), посредством инхибиране на карбоксилирането на вит.К зависимите фактори на кръвосъсирването (фактори II, VII, IX, X) води до повишаване на PIVKA-II;
  • Нарушената бъбречната функция може да доведе до повишение на показателя;

Информация за лекари

Протромбинът (коагулационен ф-р II) се синтезира в черния дроб. Преди да бъде освободен в периферната кръв, за да стане активен, той претърпява пост-транслационно, витамин К зависимо карбоксилиране на глутаминовите остатъци в молекулата си. Установено е, че зависимата от вит.К карбоксилаза, отговорна за това карбоксилиране, липсва в много клетки на хепатоцелуларен карцином (НСС). Това става причина за отделянето на нефункционален протромбин и затова при пациенти с такъв карцином DCP се счита за допълнителен биомаркер към AFP и трета електрофоретична форма на AFP (Lectin reactive α-fetoprotein AFP%, AFP-L3%) за оценка на риска от развитие на HCC. Трябва да се има предвид, че DCP се появява в циркулацията и в други случаи: при недоимък на вит.К (алиментарен или малабсорбционен) и лечение с антикоагуланти, антагонисти на вит.К.

Литература: Saitta C, Raffa G, Alibrandi A, et al. PIVKA-II is a useful tool for diagnostic characterization of ultrasound-detected liver nodules in cirrhotic patients. Medicine, 2017 Jun; 96(26): e7266. Choi JY, Kim HY, Kim M, et al. Diagnostic value of AFP-L3 and PIVKA-II in hepatocellular carcinoma according to total-AFP. World J Gastroenterol. 2013 Jan 21; 19(3): 339–346. Zakhary NI, et al. Impact of PIVKA-II in diagnosis of hepatocellular carcinoma. Journal of Advanced Research, Vol 4, Issue 6, November 2013, Pages 539-546 Yu R, Tan Z et al. Effectiveness of PIVKA-II in the detection of hepatocellular carcinoma based on real-world clinical data. BMC Cancer 17, Article number: 608 (2017) 07.02.2020г.

cancer/pivka.txt · Последна промяна: 2020/03/09 10:49 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki