Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


immunohematology:rh

Определяне на антигените от Rh-системата (CcDEe) и на Kell антигена

LOINC 948-0
LOINC 1159-3
LOINC 978-7
LOINC 1021-5
LOINC 1165-0
LOINC 1096-7
Кратко наименование Определяне на Rh фенотип и Kell антиген
Пълно наименование на тестаОпределяне на антигените от Rh-системата (CcDEe) и на Kell антигена
Мерни единици Степен на аглутинация при наличие
Методика Колонноаглутинационна техника
Други имена C,little c, D, E, little e, Kell Ag [Presence] on Red Blood Cells
Материал Пълна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане Задължително ЕГН и трите имена на пациента
Референтни стойности Няма

Информация за пациенти

Rh системата е една от най-сложните кръвногрупови системи с над 45 различни антигени. Най-важно клинично значение има RhD антигенът, които е описан за първи път през 1940г. Над 85% от населението притежава този антиген. Тези хора се отбелязват като RhD положителни. Индивидите, които нямат RhD антиген са RhD отрицателни. Rh антигените са представени само върху червените кръвни клетки. Rh и Kell антигените се развиват рано през интраутеринния живот и са добре проявени при раждането. След кръвногруповата системата АВО, системите Rh и Kell имат изключително голямо значение при преливането на кръв и за хемолитичната болест на новороденото при несъвместимост между майката и плода.

Същност на изследването

Използваният метод се базира на принципа на аглутинацията - колонна хемаглутинационна технология. Нормалните човешки еритроцити се аглутинират в присъствието на антитела, директно насочени към антиген, съдържащ се върху еритроцитната мембрана. Определянето на Rh фенотипа и Kell антигена се извършва с моноспецифични тест-реагенти: анти-D, анти-С, анти-с, анти-Е, анти-е и анти- Kell.

Защо и кога се изследва?

Определяне на антигените от Rh-системата (CcDEe) и на Kell антигена се извършва:

  • На бременни жени;
  • При пренатална и постнатална диагностика на хемолитична болест на новороденото при Rh несъвместимост между майката и плода;
  • На пациенти, на които им предстоят многократни кръвопреливания, с оглед подбора на подходяща кръв за преливане, особено при деца с таласемия и хемофилия и млади жени в детеродна възраст;
  • При други състояния, налагащи подбор на кръв за хемотрансфузия;

Условия за вземане на материал, подготовка и манипулация

Взема се Венозна или капилярна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin. Eпруветката с антикоагулант K2EDTA или Li-хепарин (пълна кръв) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа. Специфични условия за вземане няма: през целия ден. Забележка: Резултатът е готов същия работен ден след 18ч. (без събота и неделя)

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Типизирането на антигените от Rh и Kell системите е затруднено и несигурно при пациенти, претърпели хемотрансфузия през последните два- три месеца. В такива случаи резултатът се дава като вероятен.

Често задавани въпроси

Освен ABO и Rh и Kell има ли други видове еритроцитни антигени, които са от значение за преливането на кръв или за развитие на хемолитична болест на новороденото? Да, много други антигени, които са разположени по повърхността на червените кръвни клетки имат важно клинично значение. Такива кръвногрупови антигени са например: Kidd, Duffy и други. Организмът не произвежда антитела към тези антигени, освен ако не е изложен на контакт с тях при преливане на кръв или по време на бременност. Обикновено антителата не се откриват по време на рутинно определяне на кръвна група, но могат да бъдат доказани при скрининг за антиеритроцитни антитела. За повече информация относно тези антигени и антителата, насочени към тях виж раздела за определяне на специфичност на еритроантителата.

Информация за лекари

Антегените от Rh системата и Kell антигенът се представят с общоприетите символи на кръвногруповите антигени от съответната системата: C,c,D,E,e,Kell.

Антитела срещу антигените Rh и Kell могат да станат причинина за тежки и фатални реакции след кръвопреливане или за хемолитична болест на новороденото. Антитела, насочени срещу Rh антигени се доказват при редица заболявания, най- често при автоимунна хемолитична анемия като авто-анти- Rh антитела. Анти-Rh се срещат най-често като имунни антитела, образувани в резултат на кръвопреливане и бременност.

Информация за партьори

immunohematology/rh.txt · Последна промяна: 2017/03/14 11:41 от galya

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki