Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


immunology:antidnk

Анти-двДНК (антитела срещу двойно-верижна ДНК)

  • Това са автоантитела, насочени срещу епитопи на двойно верижната ДНК и са съставна част на АНА. Понастоящем са приети за патогномоничен увреждащ фактор за системния лупус еритематозус (СЛЕ).
  • Анти-двДНК се срещат при 60 - 90% от болни със СЛЕ (в зависимост от използвания тест), но липсата им не изключва диагнозата СЛЕ. Ниски титри на анти-двДНК се срещат и при около 5% от здрави хора, при болни със синдром на Sjogren, ревматоиден артрит и др. Наличието на анти-двДНК корелира в най-висока степен с лупусната нефропатия (над 90%) и болестната активност на СЛЕ и се използват като показател за мониторирането и.
  • Тестуването за анти-двДНК се препоръчва при болни с положителен АНА скрининг и клинични подозрения за СЛЕ. Показателят е количествен и това позволява проследване на серумните нива в хода на заболяването и лечението.
immunology/antidnk.txt · Последна промяна: 2012/11/07 09:46 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki