Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


immunology:anty_if

Антитела срещу Интринзик фактор (Анти- IF)

LOINC 56539-0
Кратко наименование anti Intrinsic factor
Пълно наименование на тестаIgG антитела срещу Intrinsic factor -количествен тест
Мерни единици U/ml
Методика ELISA
Други имена anti Intrinsic factor,anti IF, антитела срещу Вътрешния фактор
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане Няма
Референтни стойности < 6; отрицателен

Информация за пациенти

Същност на изследването

Изследват се антитела срещу Вътрешния фактор (Intrinsic factor). Интринзик фактора ( Intrinsic factor) е гликопротеин (около 70 kDa) , който се секретира от париеталните клетки на стомашната лигавица. Той свързва витамин В12 в комплекс и играе ключова роля в неговата абсорбция в тънките черва.

Антителата са 2 вида:

  • Тип I които блокират свързването на интринзик фактора с витамин В 12
  • Тип II, които блокират рецепторите в тънките черва за комплекса IF/ вит. В 12 и по този начин потискат неговата абсорбция.

Анти- IF, изследвани в Цибалаб чрез ELISA метод, улавят и двата вида автоантитела.

Защо и кога се изследва?

Тези антитела се изследват при дефицит на вит.В12 с пернициозна анемия и хроничен атрофичен гастрит. Между 50 и 70 % от болните с пернициозна анемия са носители на такива антитела. Дефицитът на витамин В12 обаче, освен на тези автоантитела, може да се дължи и на дефицит в продукцията на интринзик фактор, както и на малабсорбция по други причини. Правилно е да се изследват заедно с антитела срещу Стомашни Париетални Клетки (anti-GPC)

Автоимунния атрофичен гастрит е атрофичен гастрит характеризиращ се с атрофия на лигавицата в областта на корпуса и фундуса на стомаха и дифузна атрофия на париеталните и главни клетки. Автоимунният гастрит се асоциира с наличието в серума на антитела срещуи вътрешния фактор и Стомашните Париетални Клетки (anti-GPC).

В резултат се стига до дефицит на вътрешен фактор, който обуславя намаление на витамин В12 и развитие на пернициозна анемия. Т - лимфоцитите инфилтрират стомашната лигавица и допринасят за унищожаването на епителните клетки и развитие на атрофия. Хроничният атрофичен гастрит засяга еднакво и двата пола. Той се диагностицира сравнително късно, защото е резултат от продължителното увреждане на стомашната лигавица. Атрофичният гастрит представлява краен стадий в развитието на хроничния гастрит (инфекциозен или автоимунен). Въз основа на класификацията на Whitehead хроничния атрофичен гастрит се разделя на:

  • Хроничен атрофичен гастрит с начална атрофия;
  • Хроничен атрофичен гастрит с напреднала атрофия;
  • Хроничен атрофичен гастрит с тежка атрофия.

Клиничната изява на автоимунния атрофичен гастрит е свързана с дефицита на B12, който не се резорбира адекватно, поради дефицит на вътрешен фактор. Заболяването прогресира бавно. Засягат се различни системи. Най – характерната проява е Пернициозната анемия, която се проявява със слабост, сърцебиене, гръдна болка, световъртеж, шум в ушите. Пациентите са със зачервен език, безапетитие и диария. Неврологичните симптоми включват скованост и парестезии по крайниците, слабост и атаксия. Умствените нарушения варират от раздразнителност до тежка деменция и психоза. Пациентите с пернициозна анемия по – често развиват стомашни полипи и стомашен рак. Понякога е възможно да се развие желязо дефицитна анемия, рефрактерна към приложението на желязо. При автоимунния гастрит са важни доказването на антипариетални и антиинтринзик факторни антитела, ахлорхидрия и хипергастринемия, ниски серумни нива на Витамин В 12.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Положителните ( > 6 U/ml )стойности на антителата следва да се интерпретират заедно с останалите лабораторни показатели и клиничната състояние на пациента.

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

Серума е стабилен за транспорт до 48 часа в епруветка със сепарационен гел на t 4-8 C. Резултат на следващия работен ден.

immunology/anty_if.txt · Последна промяна: 2016/02/13 12:00 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki