Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


immunology:procalcitonin

Прокалцитонин (Procalcitonin, PCT)

LOINC 75241-0
Кратко наименованиеPCT
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Прокалцитонин в серум или плазма
Мерни единици μg/L
Методика електрохемилуминисцентен (ECLIA)
Други имена Procalcitonin
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане не е необходимо да е на гладно
Референтни стойности < 0,046 μg/L

Информация за пациенти

Същност на изследването

Прокалцитонинът (РСТ) за пръв път е предложен от френски автори през 1993г. като маркер за диференциране на бактериални инфекции и небактериални възпалителни състояния. Засилените изследванията в следващите години го нареждат сред най-полезните маркери за диагностициране на бактериална инфекция и сепсис.

РСТ е пептид (съставен от 116 аминокиселини), прохормон, предшественик на калцитонин. Нормално той се синтезира от С-клетките на щитовидната жлеза и в по-малко количество от невроендокринните клетки в белия дроб и тънките черва.

Серумните концентрации при здрави индивиди са изключително ниски (<0,05 ng/ml; μg/L) или неизмерими.

При системно възпаление, особено при бактериални инфекции, под въздействието на възпалителни цитокини и бактериални ендотоксини, той се произвежда в редица тъкани (бели дробове, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан) и преминава в циркулация, като нивото му може да се увеличи до 1000 пъти. Повишението му започва едва 2-4 часа след стимулация, а максимумът в покачването му настъпва в рамките на 6-24 часа. За сравнение CRP (С-реактивен протеин) започва да се повишава 12-24 часа след стимулация, достигайки максимална стойност след 48 часа. РСТ е стабилен маркер, чиято концентрация не се влияе от неутропения, имунодефицитни състояния и употребата на нестероидни и стероидни противовъзпалителни лекарства, за разлика от CRP. Нивото на РСТ следва интензивността на възпалителния отговор и тежестта на инфекцията, така че повишаването на концентрацията или персистирането на високи стойности се счита за прогностичен показател за тежки форми на заболяването с неблагоприятен изход. Концентрацията на циркулиращия РСТ намалява наполовина в рамките на 24 часа след благоприятно повлияване на инфекцията, което го прави показател за оценка ефективността на приложената терапия.

Защо и кога се изследва?

 • Заедно с други тестове за откриване или изключване на сепсис при тежко болни. Особено полезен е при пациенти в спешни или интензивни отделения, с признаци и симптоми, които могат да се дължат на сепсис.
 • При критично болни за оценка на риска от прогресия до тежък сепсис, септичен шок и фатален изход.
 • За диференциране на бактериални от небактериални причини за инфекции, като менингит и пневмония.
 • Диагностика на бъбречни инфекции при деца.
 • Диагностика на вторични бактериални инфекции при пациенти с тъканни увреждания при травми, операции или вирусни заболявания.
 • За оценка нуждата от антибиотично лечение, респ. спирането му и за оценка ефективността му.
 • Като част от разширения панел за оценка състоянието на пациенти с Covid 19 (D-димер, феритин, високочувствителен тропонин I, лактат дехидрогеназа, прокалцитонин).

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв, от която се отделя серум или плазма. Не е необходимо пробовземането да е на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Проучване, с пациентски проби от интензивни отделения показа, че стойности на РСТ:

 • < 0,5 ng/ml предсказват нисък риск от развитие на тежък сепсис и/или септичен шок
 • > 2,0 ng/ml предсказват висок риск от развитие на тежък сепсис и/или септичен шок

Увеличение на РСТ, се наблюдава в следните случаи нямащи инфекциозен произход:

 • продължителен или тежък кардиогенен шок;
 • продължителна, тежка хипоперфузия на органи;
 • дребноклетъчен рак на белия дроб или медуларен карцином на щитовидната жлеза;
 • след голяма травма, тежка хирургическа интервенция, тежки изгаряния;
 • лечения, които стимулират отделянето на провъзпалителни цитокини;
 • новородени (<48 часа след раждането);

Често задавани въпроси

Има ли възрастови групи, сред които сепсисът се развива по-често?

Сепсисът е по-чест при новородени, кърмачета и при възрастни хора.

Кои клинични състояния са с повишен риск от развитие на сепсис?

Пациенти след оперативни интервенции, с интравенозни катетри, с хронични заболявания като диабет и имунни дефицити.

Може ли при здрави деца или възрастни да се развие сепсис?

Макар и много рядко здрави индивиди могат да развият сепсис от инфекция, която може да прогресира, ако не бъде разпозната рано и лекувана.

Информация за лекари

Информация за партьори

immunology/procalcitonin.txt · Последна промяна: 2020/11/17 18:12 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki