Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


patology:alk

Anaplastic lymphoma kinase (ALK)

Aнализa на ALK статус при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином (НДРБД) позволява прилагането на допълнителна специфично насочена терапия с АLK инхибитора Crizotinib. Съвременната диагноза на НДРБД включва както морфологични, молекулярно-биологични и имунохистохимични изследвания. Определянето на EGFR мутационния статус и ALK транслокацията е показано във всички случаи на доказана морфологично диагноза.

Anaplastic lymphoma kinase (ALK), известна още като ALK tyrosine kinase receptor или CD246 е ензим се кодира от ALK гена. При част от пациентите с НДРБД, туморните клетки имат хромозомна инверсия на хромозома 2, образувайки нов фузионен онкоген EML4-ALK. Този онкоген, определя специфична клинико-патологична подгрупа при НДРБД. Туморите, съдържащи EML4-ALK се асоциират със специфични характеристики на пациентите, например по-млада възраст, непушачи, пушещи малко или бивши пушачи. Наблюдава се по-често при аденокарциноми. Изследването за наличие на ALK пренареждане при пациенти с НДРБД е важно, защото ALK-положителните тумори са силно чувствителни на лечение с ALK-прицелни инхибитори. Съвременният терапевтичен подход е ориентиран към селекцията на пациенти за прицелно повлияване на таргети. Този подход е възможен само при изследване на съответните биомаркери преди започване на терапията.

Видове мутации и таргетна терапия.

В световен мащаб честота на EGFR активиращите мутации е около 16-21% от случаите на НДРБД, а на ALK пренарежданията е 4-8%. Нашите данни демонстрират EGFR активиращи мутации при приблизително 15 % от материалте изследвани в МДЛ Цибалаб Плевен, което увеличава в значителна степен необходимостта от изследване и започване на специфична таргетна терапия. Материали и методи: тестът Ventana ALK ICH е разработен с научна достоверност и по най- високите стандарти за производство на диагностични продукти. Предназначен е за имунохистохимична детекция на ALK протеин във формалин фиксирани включени в парафин тъканни проби от НДКБД. Тестът има подобрени възможности за ранно откриване и неговата точност съответства на отговора на пациента към терапията. При теста се използва високо чувствително то D5F3 заешко моноклонално антитяло, оптимизирано и стандартизирано за автоматизирана клинична и изследователска употреба. Системите за детекция на имунокомплексите- OptiView DAB IHC и OptiView Amplification позволяват откриване на пациенти с ниска протеинова експресия.

patology/alk.txt · Последна промяна: 2016/01/26 19:09 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki