Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


specializirana_diagnostika:elastase

Панкреасна еластаза-1 във фецес

LOINC 25907-7
Кратко наименованиеПанкреасна еластаза-1
Пълно наименование на тестаКонцентрация на пакреасна еластаза-1 във фецес
Мерни единици µg/g
Методика ELISA
Други имена Elastase, Еластаза
Материал Фецес
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Фекална маса с големината на грахово зърно
Референтни стойности >200 µg/g фецес

Информация за пациенти

Същност на изследването

Панкреасната еластаза 1, наричана още Фекална еластаза-1(ФЕ-1) е ензим от състава на панкреасния сок. Отделяното количество е до 6% от общото количество отделяни панкреасни ензими. Еластазата не претърпява промени по време на преминавене през гастро-интестинален тракт. Измерването на концентрацията на ензима в единична проба фецес представлява индиректен функционален тест за оценка на панкреасната екзокринна функция, респективно недостътъчност (ПЕН). Определянето на фекална еластаза-1 (ФE-1) е най-разпространеният скринингов тест за диагностициране на ПЕН. Използването на теста се препоръчва от съвременните консенсусни документи за хроничен панкреатит.

Защо и кога се изследва?

Изследването е препоръчително при съмнения за панкреасна недостатъчност. Ако екзокринната функция на панкреаса е нарушена, съдържанието на панкреасна еластаза-1 в изпражненията е намалено. Намалена активност на ензима във фекалиите се открива при пациенти с хроничен панкреатит, рак на панкреаса, диабет тип 1 в около 30% от пациентите и при диабет тип 2 при 12% от пациентите. При деца с цистична фиброза също се наблюдава намалено количество панкреасна еластаза, което отразява недостатъка на екзокринната функция на панкреаса в тези групи пациенти.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се количество фецес с големината колкото едно грахово зърно. Може да се транспортира при стандартни условия (2-8°С) до 24 часа. Пробата може да бъде замразена на -20°С и е стабилна до 45 дни.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

За нормална функция на Панкреаса се приемат стойности по- големи от 200 µg/g. Клиничният cut-off, доказващ ПЕН, e 200 µg/g във фецес и означава, че стойности над тази са свързани с нормална концентарция на ФЕ-1, отрицателен резултат, а стойности < 200 µg/g фецес са асоциирани с ПЕН и се приемат за положителни. Концентрации на ФE-1 под 100µg/g са показателни за тежка панкреасна недостатъчност. Клиничния cut-off 200 µg/g фецес, ФЕ-1 има диагностична чувствителност от 54% до 63% при лека панкреасна недостатъчност и до 82%-100% при умерено изразена и тежка форма на ПЕН при сравнение с директен тест( например секретинов тест). Специфичността на теста е определена 93%

Често задавани въпроси

Информация за лекари

  • Метод на определяне- Имуноензимен ELISA метод. Количественият тест ELISA, (ScheBo® Biotech на фирма ScheBo) за определяне на ензимната концентрация ФЕ-1, използва специфични моноклонални антитела срещу антигени на ФЕ-1. Линейността на теста е в границите 0,3 до 10 ng/ml ФЕ-1, което съответства на фекална концентрация от 15 до 500 µg/g фецес.
  • Клинично значение и информативно съдържание-Клиничният cut-off, доказващ ПЕН, e 200 µg/g във фецес и означава, че стойности над тази са свързани с нормална концентарция на ФЕ-1, отрицателен резултат, а стойности < 200 µg/g фецес са асоциирани с ПЕН и се приемат за положителни.

Концентрации на ФE-1 под 100µg/g са показателни за тежка панкреасна недостатъчност.Клиничния cut-off 200 µg/g фецес, ФЕ-1 има диагностична чувствителност от 54% до 63% при лека панкреасна недостатъчност и до 82%-100% при умерено изразена и тежка форма на ПЕН при сравнение с директен тест( например секретинов тест). Специфичността на теста е определена 93%[2,3]. Въпреки нееднозначните данни в литературата за специфичността и чувствителността на теста е установено, че измерените стойности на ФЕ-1 корелират с тези от директните функционални тестове, които са общоприет стандарт за доказване на ПЕН. Ниските нива на ФЕ-1 корелират с морфологичните промени при хроничен панкреатит, обективизирани чрез ендоскопска ретроградна холангиопанкреатогрфия (ЕРХПГ) и магнитно-резонансна холангиопанкреатография[4]. Доказано е също, че определянето на ФЕ-1 има превъзходство спрямо определянето на мазнини във фецес при доказване на ПЕН[5]. Повечето от цитираните в литературата данни за ФЕ-1 са получени въз основа на наблюдения за ФЕ-1 ELISA тест с моноклонални антитела, аналогичен на въведения в МДЛ Цибалаб. При него най-добре са характеризирани както специфичност и чуствителност, така и значението му за доказване на ПЕН при различни първични панкреасни заболявания. Освен при хроничен панкреатит, теста е приложим за доказване на ПЕН при остър панкреатит, панкреасни тумори и след панкреасни операции/резекции. Положителния резултат определя необходимостта от провеждане на образни изследвания за определяне степента на структурни промени в панкреасната жлеза, както и необходимостта от започване на панкреасна ензимна заместителна терапия.Фалшиво положителни резултати за ФЕ-1 са наблюдавани при диариен синром, спазване на стрикна вегетарианска диета преди изследването и при наличието на вилозна атрофия .

Библиографска справка: 1. A Hoffmeister, J. Mayerle, C. Beglinger, M. et al. S3-Leitlinie Chronische Pankreatitis: Definition, Ätiologie, Diagnostik, konservative, interventionell endoskopische und operative Therapie der chronischen Pankreatitis. Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) Z Gastroenterol 2012; 50(11): 1176-1224; 2. Löser C, Möllgaard A, Fölsch UR. Faecal elastase 1: a novel, highly sensitive, and specific tubeless pancreatic function test. Gut 1996; 39: 580-586 3. Lindkvist B Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency. World J Gastroenterol 2013 November 14; 19(42): 7258-7266; 4. Hardt PD, Marzeion AM, Schnell-Kretschmer H, Wüsten O, Nalop J, Zekorn T, Klör HU. Fecal elastase 1 measurement compared with endoscopic retrograde cholangiopancreatography for the diagnosis of chronic pancreatitis. Pancreas 2002; 25: 6-9; 5. Carroccio A, F Verghi et al. Diagnostic accuracy of fecal elastase 1 assay in patients with pancreatic maldigestion or intestinal malabsorption: a collaborative study of the Italian Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology. Dig Dis Sci 2001, 46(6): 1335-1342;

Информация за партьори

specializirana_diagnostika/elastase.txt · Последна промяна: 2018/07/17 16:50 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki