Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:legionella_igg

Legionella pneumophila IgG s (1-6)

LOINC 53770-4
Кратко наименование Legionella pneumophila IgG s (1-6)
Пълно наименование на теста Legionella pneumophila IgG антитела, серотип от 1 до 6
Мерни единици Качествен тест (отрицателен или положителен)
Методика CLIA
Други имена Легионерска болест, Понтиак треска
Материал Серум, плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане Няма
Референтни стойности < 0.9 отрицателен; 0.9 -1.1 граничен; >1.1 положителен

Информация за пациенти

Същност на изследването

Тестът представлява хемилуминисцентна реакция за качествена детекция на IgG антитела срещу L.pneumоphila в серум. Теста е специфичен за серотип от 1 до 6

Защо и кога се изследва?

Изследването трябва да се извърши след началото на клиничните оплаквания при доказана пневмония , заедно с изследване на IgM антитела, за да може да се диференцира и стадира пневмоничния процес. В началото на заболяването е подходящо да се изследват IgM антитела , заедно с проба за доказване на причинителя в храчка, БАЛ, или бронхиоларен аспират - Legionella pneumophila ДНК, тъй като тежките клинични форми се развиват изключително бързо и могат да завършат фатално. Материал са взема по възможност преди началото на антибиотичната терапия.Навременната диагноза дава възможност и за стартиране на правилна етиологична терапия с подходящи антибиотици, което намалява значително и риска от фатален край.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се венозна или капилярна кръв за отделяне на серум или плазма.

Често задавани въпроси

  • Как протича легионелозата и настъпват ли усложнения след преболедуване ?

Легионелозата се характеризира с широк спектър от клинични прояви , които варирарат от напълно безсимптомни до тежки, животозастрашаващи състояния. Най-честата клинична проява е пневмонията, която е симптоматично е неразграничима от другите бактериални пневмонии.-непродуктивна кашлица,миалгия, диария, повишени чернодробни ензими.Тази форма протича изключително тежко и е с фатален край , особено при имунокомпрометирани пациенти (т.нар. Легионерска болест с леталитет между 10-20% ).Характерно е , че тази пневмония рядко се среща при деца.Втората клинична форма е т.нар. Понтиак треска-самоограничаващо се, сравнително леко протичащо грипоподобно заболяване.Като усложнетния на най-тежките и форми на инфекцията са екстрапулмоналните форми(извън белия дроб).Протичат с формиране на абсцеси в мозъка, слезката,лимфните възли , като тези компликации са при пациенти с подлежащо тежко основно заболяване и имуносупресия.

  • Заразен и опасен ли е за близките болният от легионелоза?

Човек се заразява изключително и само при инхалиране на инфекциозни аерозоли (1 до 5 µm в диаметър)от околната среда- от контаминирани с легионели водни системи (системи за климатизация, душове,басейни),както и като нозокомиална инфекция(в болнични условия). Предаване от човек на човек не е възможно и досега не са описани такива случаи.Легионерската болест може да се среща спорадично, ендемично или епидемично, като заболеваемостта зависи от географския регион.Различните видове Legionella причиняват между 1 до 5% от всички случаи на пневмонии.

  • Може ли инфекцията да протече безсимптомно?

Освен с двете клинично изявени форми легионелозата може да протече напълно безсимптомно, само с образуване на специфични антитела в серума без клинична изява.Причина за това са големия брой видове от сем.Legionella, като 90% от симптоматичните случаи се доказва основно от L.pneumоphila.

Legionella pneumophila са Грам-отрицателни бактерии, вътреклетъчни паразити. Причинителят на легионелозата се среща навсякъде в околната водна среда – водата, тинята и по-рядко почвата. Механизмът на предаване е аерогенен и се осъществява при вдишване на легионелни бактерии с аерозоли, образувани от контаминирани водни системи. Основно значение за разпространението на инфекцията имат съоръженията, генериращи водни аерозоли в големи обществени сгради, душови установки, климатични инсталации, декоративни фонтани, плувни басейни, машини за струйно почистване. Legionella pneumophila може да се прояви в две различни клинични форми – Легионерска болест и Понтиак треска. Легионерската болест е тежка форма на пневмония, клинично неотличима от други типове на пневмония, докато Понтиак треската е грипоподобно заболяване.

Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Legionella pneumophila е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици) бързата и точна диагностика е от изключително значение.

virus/legionella_igg.txt · Последна промяна: 2016/02/08 18:17 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki